قوانین و مقررات

شرایط و قوانین استفاده از خدمات نوین تاکسی
این صفحه به صورت مرتب بروزرسانی می گردد

اصطلاحاتی که در این شرایط و قوانین به کار رفته است دارای معانی مشروح زیر است:

۱-۱- شرکت توسعه گران شبکه عرصه نوین (نوین هاست) که نسبت به ارائه خدمات نوین تاکسی اقدام می‌کند.

۱-۲- نوین تاکسی (تاکسی نو) : خدمات نرم‌افزاری که توسط شرکت به منظور جابه‌جایی مسافر به کاربران ارائه می‌شود.

۱-3- اپلیکیشن و یا نرم‌افزار متعلق به شرکت که به منظور استفاده از خدمات نوین تاکسی حق استفاده موقت از آن برابر شرایط مندرج در قرارداد خصوصی و سند حاضر به کاربران یا طرف‌های تجاری شرکت اعطا می‌شود.

۱-4- کاربر شخصی حقیقی یا حقوقی است اعم از مسافر، راننده و مهمان که برابر شرایط و قوانین حاضر از طریق اینترنت به اپلیکیشن متصل و از خدمات نوین تاکسی بهرهمند میشود.

۱-5- کاربر مسافر: شخص حقیقی یا حقوقی است که در اپلیکیشن مسافر نوین تاکسی برای ارسال درخواست سفر ثبت‌‌نام کرده‌ است.